Question title

Xác nhận của đối tượng tham gia cuộc điều tra nông thôn

Xác nhận của đối tượng tham gia cuộc điều tra nông thôn

Phiếu điều tra này dành cho những cá nhân sống và/hoặc làm việc ở khu vực nông thôn của Quận King. Vui lòng cho biết khu vực nông thôn của quận quý vị đang sinh sống hoặc làm việc.

Bear Creek/Sammamish
Thung lũng Snoqualmie/Khu vực Đông Bắc Quận King (bao gồm các khu vực nông thôn của Duvall, Carnation, Snoqualmie, North Bend, Skykomish, Fall City và Snoqualmie Pass)
Four Creeks/Tiger Mountain
Thành phố Maple Valley/Cedar River
Khu vực Đông Nam Quận King (bao gồm các khu vực nông thôn của thành phố Maple Valley, Covington, Black Diamond và Enumclaw.)
Đảo Vashon/Maury
Khác (Xin nêu rõ):
Closed to responses