Tầm nhìn 2045 của Sân bay quốc tế quận King (KCIA) (còn gọi là Kế hoạch tổng thể FAA) là một kế hoạch dài hạn, giúp sân bay đạt đẳng cấp thế giới. Kế hoạch hoàn chỉnh sẽ bao gồm nghiên cứu về tiếng ồn, các dự án xây dựng, cơ sở hạ tầng cũng như các cập nhật khác cần ưu tiên và tài trợ trong vài thập kỷ tới.

KCIA sẽ bắt đầu cập nhật kế hoạch Tầm nhìn 2045 vào năm tới và chúng tôi muốn chắc rằng Quý vị sẽ tham gia cùng chúng tôi! Ý kiến của Quý vị giúp đảm bảo kế hoạch được công bằng, bền vững và xây dựng dựa trên dữ liệu.

Tiến độ dự án

Hiện tại
Phạm vi hoạt động truyền thông về Tầm nhìn 2045: từ nay đến Quý 4, 2022
Kế hoạch
Tuyển chọn nhà tư vấn cho Tầm nhìn 2045 - Quý 2 đến Quý 3, 2023
Kế hoạch
Truyền thông về Tầm nhìn 2045: Quý 2, 2023 đến Quý 3, 2025
Kế hoạch
Hoàn thành Tầm nhìn 2045: Quý 4, 2025