ចក្ខុវិស័យនៅឆ្នាំ ២០៤៥ របស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ តំបន់ឃីង(ផែនការមេរបស់ FAA)គឺជាផែនការរយៈពេលវែងដែលនឹងជួយឲយើងក្លាយទៅជាព្រលានយន្តហោះលំដាប់ពិភពលោក។ ផែនការដែលបានបញ្ចប់នឹងរួមបញ្ចូលការសិក្សាអំពីសំលេងរំខាន ហើយនិងប្រាប់យើងពីគម្រោងសាងសង់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋ និង ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្រោងផ្សេងៗទៀតៗដែលត្រូវផ្តល់អាទិភាពនិងផ្តល់មូលនិធិក្នុងទសវត្សរ៏តទៅខាងមុខ។

Map of KCIA with streets.

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតំបន់ឃីងនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៤៥ នៅឆ្នាំក្រោយ ហើយយើងចង់អោយប្រាកដថាគំនិតរបស់អ្នកក៏ត្រូវបានរួមបញ្ចូលផងដែរ! យោបល់របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងជួយធានាដល់ផែនការអោយមានភាពសមធម៏ និរន្តរភាព និង ទិន្នន័យពេញលេញ

កាលវិភាគគម្រោង

ឥឡូវនេះ
ចក្ខុវិស័យនៅឆ្នាំ២០៤៥ វិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ: បច្ចុប្បន្ន - ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២
បានគ្រោងទុក
ចក្ខុវិស័យនៅឆ្នាំ២០៤៥ ការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា - ត្រីមាសទី២ – ត្រីមាសទី៣ ២០២៣
បានគ្រោងទុក
ចក្ខុវិស័យនៅឆ្នាំ២០៤៥ ការផ្សព្វផ្សាយ: ត្រីមាសទី២ ២០២៣ – ត្រីមាសទី៣ ២០២៥
បានគ្រោងទុក
ចក្ខុវិស័យនៅឆ្នាំ២០៤៥ បានបញ្ចប់: ត្រីមាសទី៤ ២០២៥