Question title

Mô tả tốt nhất về quý vị?

• Người dùng phương tiện công cộng hiện tại
84%
• Thành viên cộng đồng có quan tâm khác (ví dụ: cư dân, người làm việc trong khu vực, chủ doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ xã hội, v.v...)
8%
• Người dùng phương tiện công cộng trong tương lai
8%
Closed to responses | 644 Responses

Question title

Vui lòng chọn (các) tuyến hoặc dịch vụ vận chuyển quý vị hiện đang sử dụng.

Đường sắt hạng nhẹ Link
44%
Đường sắt Sounder
31%
150
27%
102
24%
Các tuyến giao thông công cộng khác
14%
158
14%
180
13%
169
12%
148
11%
159
11%
168
8%
157
8%
181
7%
• Tôi không sử dụng phương tiện công cộng tuyến
7%
164
6%
192
6%
906
6%
166
5%
183
4%
105
4%
190
4%
Pierce Transit
4%
153
4%
186
2%
913
2%
914
2%
916
2%
910
2%
915
2%
917
2%
908
1%
952
1%
Vanpool
1%
Tiếp cận
0%
Closed to responses | 619 Responses

Question title

Khi quý vị đi phương tiện công cộng, quý vị có thường trả tiền vé bằng cách nào?

Thẻ ORCA mà trường học hoặc chủ nơi tôi làm việc sẽ trả cho tôi
59%
Thẻ ORCA mà tôi có thể nạp lại bằng tiền của mình
39%
Tiền mặt trên xe buýt
7%
Thẻ ORCA LIFT
3%
Tôi không sử dụng phương tiện công cộng tuyến
2%
Ứng dụng di động
1%
Closed to responses | 581 Responses

Question title

Quý vị đi vào tầm thời gian nào?

5-9 giờ sáng
82%
3-7 giờ chiều
79%
9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
31%
7 giờ chiếu đến 12 giờ đêm
21%
12 giờ đêm đến 5 giờ sáng
6%
Closed to responses | 606 Responses

Question title

Quý vị hay đi vào những ngày nào? (Chọn tất cả các phương án đúng)

Các ngày trong tuần
98%
Thứ Bảy hàng tuần
38%
Chủ Nhật hàng tuần
29%
Closed to responses | 605 Responses

Question title

Nghĩ về (các) tuyến đường bạn thường đi, bạn muốn xem thêm dịch vụ vận chuyển bổ sung vào những ngày nào khác? (Chọn tất cả các câu phù hợp)

Saturdays
50%
Sundays
44%
Weekdays
44%
Không có thời gian nào khác Chủ Nhật hàng tuần
23%
Tôi không sử dụng phương tiện công cộng tuyến
2%
Closed to responses | 600 Responses

Question title

Quý vị muốn bổ sung dịch vụ giao thông công cộng trong những thời điểm nào nữa? (Chọn tất cả các phương án đúng)

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
48%
7 giờ chiếu đến 12 giờ đêm
46%
Thứ Bảy hàng tuần
37%
Chủ Nhật hàng tuần
34%
12 giờ sáng đến 5 giờ chiều
18%
Không có thời gian nào khác Chủ Nhật hàng tuần
14%
Closed to responses | 592 Responses